k1urh.ru

:: Лакку КIурхру ::
гьантта икIу, кIанун лахьхьу
HomeПравилаFAQПоискПользователиГруппыРегистрацияВойти и проверить личные сообщенияВход
Лакрал поэзия

Зарегистрированные пользователи: Нет
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов :: Лакку КIурхру :: -> Ниттил Маз
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
БикаЗарегистрирован: 29.01.2007
Сообщения: 363

СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Лакрал поэзия Ответить с цитатой

ККУРКУЛЛАЛ ЩАЗА
(1878 – 1932)

Магьилавхъал Щаза бувссар 1878 шинал Ккурклив, мискинсса хъурдугьултрал кулпатраву.
Бусласаврих буругун, Щаза бивк1ун авур дусса, бювхъусса. Авадансса агъулданиясса оьрчал хъяврин бувсса Щаза нитти-буттал буккан бувну бур буттал къатлува.
Лавгун Гъумукун, вана-танал хьхьич1а зий, цинма маэшат буллай бунува, к1улсса инсантурал щар буллуну бур Ваччав. Ласгу ц1ими бакъасса, ябац1у буллалиса инсан лявкъуну, ссавур ялтту лагайхту, Щазан к1ива мюрщисса оьрч1ащал зана хъун багьну бур Гъумукунмай.
Щазал хъинну ххуйсса такьва, бюххайсса ч1у бивк1ун бур ва муниц1ун цила оьрмулиясса, дардиясса, бак1уйн къадурксса ччаврихасса, дак1нин къаччан хьусса ласкъатлухасса балайрдугу байсса бивк1ун бур. Мунил т1аргу буккан бурну бур Щаза тач1ав бакъачинсса балайчи бивк1ссар т1исса.
Вана-танал хьхьич1а зийнияргу, Щаза цила оьрмулунсса аьмаччамал байсса бивк1ун бур, хъат1ай, мажлисирттай балай т1ий, бивк1улий зума т1ий.
Бивк1уссар Щаза 1932 шинал буттал шяраву.
Щазал балайрдаву чивчуну бур ганил щала оьрмугу, ккувх1умургу, дух1ин дусса, инсан инсанну итлатисса заманалухсса мякьгу.
Мяйжаннугусса халкьуннал шяир-балайчи, Щаза бувккун бур лакрал халкьуннал балайлул рух1ирава ва цила ляхъан бувмунийгу Щазал халкьуннал балай гьаз бувссар ца щач1анттул лавай.

* * *
Агар эшкьи хьуми
Мурдалли т1урча,
Щин диял къахьунсар
Циняв марц1 бансса

Агар ччавву хьуми
Чапурссар т1урча,
Дунияллий циняв
Чарур хьунссия* * *
Ил лагай шагьра ххуллу
К1яла арцул хьунугу,
Вин эшкьи хьунсса к1улну
Ххуллийх къагьант1иссияв.

Ххуй оьрч, вил буттал къатта
Ашрапирттал хьунугу,
Вин ччаву хьунсса к1улну,
Къат1ув къабуккавияв.


* * *
Зун душварал циввану,
Да Ккурккуллал жагьилтал,
Зун душру къагьассияв
Магьилавхъанний Щаза?

Бигьа лагира, ккурккул,
Шанул буччи, хъунимий,
Ссибивзманал ссан дизан
Тти Щаза бакъассари.

Муяв Щазай, вил мурад
Ласлай ласун къашайсса,
Лавсуну бигьа лавграв
Ваччил ччитул яру?


Здесь и далее выкладываемое - из альманаха "Дружба" (на лакском языке), Махачкала 1979 г.


Последний раз редактировалось: Бика (Вт Апр 17, 2007 14:10), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БикаЗарегистрирован: 29.01.2007
Сообщения: 363

СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

  УРДАЛ МАХ1АММАД (УБРИ)
  (1681 – 1733)

  Аьлил арс Урдал Мах1аммад-апанни увну ур 1681 шинал. Га ивк1ун ур дурккусса, ч1явусса мазру к1улсса, лич1и-лич1исса элмурдая хавар бусса, щалагу Дагъустаннай машгьурсса инсан. Ганая ливч1ун бур аьрабнал, парснал, туркнал ва цаймигу мазурдий чивчусса тамансса луттирду. Ми луттирдал х1ашиярттай дурсса чичрурдал буслай бур Убри хъунасса аьлимчув ивк1шиву.
  XVIII векрал 20-кусса шиннардий Чулахъ Сурхай, Щамаххуллал хан хьуну, Ширваннай каялувшиву дуллалиса ч1умал, Мах1аммад-апанни увцуну ивк1ун ур Щамаххуллал мадрасавулуву дарс дихьлан.
  Мах1аммад-апаннинал чивчусса шеърирдая хъинну чансса бакъа жуч1анма бивну бакъар.


  ДАВА, ХЪИНССА ВИРИЧУЙ


  Дава, хъинсса виричуй,
  Яру к1аншт1и мабара,
  Яру к1аншт1и буваврил,
  На вих къабуругара.

  Винма на ччисса хтурча,
  Банну ихтилат ххуйсса,
  Дак1ни-дак1нийсса бувсун,
  Ласунну дак1нил мурад.


  УБРАВЧУВ
  Бунагьирттал хьхьиривун
  Оьвкьун лавгсса убравчув,
  Оькьлакьийни – ххарисса,
  Оьвкьукун – балай т1исса.

  Ина урав, акъарав,
  Ушиврул пайда цири,
  Кьуран хьхьич1ун лавсукун,
  Вирмур вихуччи шайсса?!

  К1ялазурттал ххаралун
  Гъал ита дакьай убран,
  Ссах1вандалий шюршусса,
  Кьумувуннай лал дагьсса.

  Ях1 бувара, хъин вирттал,
  Махъру хъунисса бусан,
  Хъяврин дара дуниял,
  Хъин кьини оьну лякъин.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БикаЗарегистрирован: 29.01.2007
Сообщения: 363

СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

  ХХАЛЛА
  (? - ?)
  Ххаллал т1айласса ц1а – Азал Усухъал Ххадижат (Ххажи). Та бувссарив, та бивк1уссарив к1улну бакъар. Бусласаврих бурувгун, мискинса кулпатрава бувксса бивк1ун бур. Аьв ццуццул къарду дуллай, хъут дат1лай, ванал-танал давурттив дуллай, цинма маэшат буллалисса Ххалла зирангсса бивк1ун бур балай учавривугу, найбуна шаммарду ляхъан бавривугу.
  Нукартуращал нанисса Агълар-хан ккавккукун, ганахагу балайрду буллай, Ххаллал ганал итталун багьну бур ва цанма кайп-шайпран тяхъашивуртту дувултравух бик1ан бувцуну бур.
  Яла Ххалла Агьлардул ттухъаннивунгу багьну бур. Ханнал къатраву ганин цавагу талих1 къавхьунугу бур, ч1явуну ганийн цила мина-гьану, агьлу-авлад, пиша лавхъуни байсса бивк1ун бур.
  Халкьуннан т1урча цила балайрдац1ун бик1у, аьчухсса хасиятрац1ун бик1у итталусса бивк1ун бур. Ххаллаха бувсса шаммагума бивну бур жуч1анма:

  Бак1рай буцири к1изгу
  Хъарайх экьи бивчуну,
  Бак1рал ххуйсса цумучув
  Балайлух ласай Ххаллай.

  Ххаллал цилами балайрду бур мяйжаннугу гьунар ххисса дак1нива ливчусса, мукъул цумусса, асардал чумартсса, гьаваслансса.
  К1улну бур 1877 шиналсса бунтраву Ххалла хьхьич1унну гьуртту хьушиву.


  ВАЙ ЯРУ ВИХ БАКЪА
  Авлул хьуну най бур дак1нил хияллу,
  Майдансса ардаравх гъалбарц1рунияр.

  Ливц1унугу най бур яшмилул яру,
  Къумасса рат1авух мугьалттунияр.

  Бавссунугу най бур ттул х1авилул чурх,
  Ссавний гъели бургъил чал занчрунияр.

  Я раппий, къахьуннав ттун кунна эшкьи,
  Оьрч1-къакъунттул дик1ух къиргъулун дакъа.

  Вай яру вих бакъа къабурувгссия,
  Вих бурувгун мукъах, к1унт1ат1и хьунни.

  Ва дак1 вищал дакъа къадарч1уссия,
  Вищал дарч1уну махъ, угь т1ут1и хьунни.

  Вил ц1а к1ул хьуну махъ, к1ура дар мусий,
  К1улши дурккун ларгун , авлия хьунна.

  Вин я бивтари, ттул муси-ттеркьукьий,
  Зяъпиран гьухъ дичай качар чурххирайх.

  * * *
  Лахъазаннугу лархъун,
  Лахъазандарай бусса –
  Гьалаксса шаттирдащал
  Гьалмагъай ялун иври.

  Интнил хъиривмур зуруй
  На вил хъамалущарда,
  Вила гьунар бухьурча,
  Х1адур ба ккулла-янсав.

  * * *
  Т1ут1ул гьаннияту
  Балайнияргу
  Мизитрал ц1ияту
  Ч1у ххуй мюталимВернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БикаЗарегистрирован: 29.01.2007
Сообщения: 363

СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

  ХЪУНАЙННАЛ АММА
  (? - ?)
  Аммал оьрмулиясса бусала жуч1анма балжину бивну бакъар.
  Бусласаврих бурувгун, Амма яхъанай ивк1н ур Нуцал-ханнал заманнай, ванияр 120-130 шинал хьхьич1.
  Хъунайннал х1атталливсса ца бурк1унттуй дур укунсса чичру: «Увссар 1813, ивк1уссар 1933 шш. Х1усман – Аммал арс».
  Бур ца укунсса бусалагу.
  Ханнал инсантал дишала ласун Хъунав бувк1сса ч1умал, Аиммал к1иягу арснал ми, цич1авгу къадуллуну, махъунмай гьан бувну бур. Ханналгу (цума ханналлив: Нуцаллуллив, юхссагу ганал ппу Асланнуллив к1улну бакъар) гайннайн оьвкуну, к1инналагу дарвачру бивщуну бур.
  Азарлувсса Нуцал-ханнал, цува зах1матну къашай хьусса ч1мал, авадансса ссайгьатращал гьан бувну бур х1акиншиврий ц1а дурксса Аммайн оьвчин. Аммалгу жавабран чирчуссар т1ар хъирив рирщусса назму.  ГЪУМУЧИЯЛ НУЦАЛ-АГЪА-ХАННАЧ1АН
  Муксса оьрмулуц1ун цанна лач1лайсса,
  Алжаннул къапурду зун т1ивт1ун буна,
  Мунил багъирдаву сайр бан т1ий буна,
  Бак1 ххуй х1урулъэнтру зулар т1ий буна,
  Зу чивчу луттирдай мукун т1ий буна?
  Вай ина гьан бувсса ттурша ашрапи,
  Вила гьаттай бач1ин, махъунмай гьан бав!
  Вай ина гьан дурсса лух1и дарайртту,
  Силул дягъу дуван, ниттин ч1а учав!
  Гьари жун, да Нуцал, бач1ва хъалул ччат1,
  Щаращал щин х1ач1лай, узданну лявхъсса!
  Къачча ттун, да Нуцал, вил ашрапиртту,
  Къиппул бугьаннинма оьттул к1нт т1исса!
  Къачча ттун, Нуцал-хан, лух1и дарайртту,
  Илданул вирттаврах яс буллалисса!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БикаЗарегистрирован: 29.01.2007
Сообщения: 363

СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

  ККУРККУЛАЛ ЗАЙДУ
  (? – 1882)


  Ислам-Булатлул арс Ккурккулал Зайду увсса ч1ун к1ул хьун дурар. Ивк1уссар1882 шинал ссивирлив, Томский губерниялий.
  Дуклай ивк1ун ур Гъумук, ц1анасса Рутуллал райондалийсса Щиназиял щяраву. Зайдул ххуйну лархьхьуссар алгебра, геометрия, астрономия, логика ва цаймигу элмурду.
  Зайду цач1ава къуллугърай ивтун ивк1сар Агълар-ханнал.
  Зайдул чивчуссар лич1и-лич1исса элмурдал луттирду, аьраб терминну лакку мазрайн таржума дурсса «Якьут алмикьат» т1исса словарь.
  1913 шинал Темир-Хан-Щурагь аьраб мазрай ита бавкьусса «Диван ал-Мамнул» т1исса Х1асан Алкьадаринал луттираву бур лу чивчунал Зайдухассагу, Зайдул цала лакку мазрай бувсса шеърирдугу.
  1877 шинал, Дагъусттаннал ва Чачаннал халкь паччах1нал низамирттайн къарщину гьаз хьусса бунтравух гьуртту хьуну т1ий, Зайду т1айла увккун ивк1ссар Сибирьнавун. Тиха чивчуссар Зайдул буттал к1анайн тамансса шеърирдал чагъарду.
  Ми чагъардал ссивирливминнал х1асратру ч1алач1и даву дакъассагу, асар хьунну хьхьич1 дац1ан дуллай дур та ч1умул сурат: багьу-бизу, бунтравух гьуртту хьуминнал пикри-зикри, паччах1нал бас бувну гьан бувминнал тагьар.


  СИБИРЛИЯ

  Аман на барзу хьурдай лахъну гьава бувайсса,
  К1ля муруллуй щяивк1ун, шаравунай уруган.

  Ца шанма махъ чичивияв дардирал дурц1у дак1нил,
  Хъяшхъармарч1ал бак1рава хъахъи т1ут1ив аьт1унсса.

  Лух1и нухлил ялату уругарча къурувай,
  Иттату оьттул мукьал Бярдай бяр буц1инссия.

  Хьурдай, заллу, на чит1у, мизитраву кюру бан,
  Кюрттараву щяивк1ун, мюталимтал ххал буллан.

  Дардирдал ч1ярушиврул, пикри гьарзану баврил,
  Урандалул къаугьан, на нигьач1ий ик1ара.

  Лахъисса ссуттил хьхьурдай шанан утту бишару,
  Пикрирдай дак1 дунура, чани хьуну жун лякъай.

  Буслай бусан къашайсса х1ал бури ттул чурххирай,
  Ккавккун к1ул къабуваннав ттул дуснан ва душманнан.

  Лещан дуван къашайсса дак1ниц1ух ларч1сса ц1арал
  Ччукъаччайсса чурххирай аьжаившиву дара.

  Намрудлул ц1у кундари ларч1нагу ччукъаччайсса,
  Я нару, кунний бардан: кьазап бури ттул чурххай.


  Ттул дак1ниц1ух ларч1сса ц1у ттул дустуран к1улния,
  Мирза Сулайман хьхьич1ну лаххаврий буккансия.

  Ттуйва ттун ц1ими хъанай, ц1уну дак1нил бувавай,
  Хъюхъу ярундил бавай, хъяхъа таривав чайсса?

  Таривавли ччуччайсса арши бакъа ва ттул чурх,
  Къаччивахха, ттул заллу, Сибир аьрщарай лич1ан.

  Ца нах1ала бан хьурдай Зулалдил дяркъу щинал,
  Дак1ниц1ух ларч1сса ц1арал лама къалещай ккаккан?

  Даим жул зуйн лаххаву ххювагу чаклил хъирив,
  Дагъусттан зунттавусса абдалтал нукьабаътал!

  Кумаг бара жуц1ун, леххаврийгу буккира!

  Зунттуявав ва ттул дак1, ттурлу яла къалагай,
  Ттурулливъявав яру, к1унт1ат1исса къабац1ай.

  Гьуя-гьарай т1аврил тти бувк1мур зана бик1анхрав?
  Буккавияв жу Лаккуйн, ккаккавивавли Ккурккул?
  Щявагу бик1авував ц1у мизитрал хъун ккурч1ав?

  Алжаннул ккурккай Ккурккул, ккурч1а ххуй бай
  жамааьт!
  Васиятри жул зухьсса: дуаьлуву аманат!

  Нахагь сагьсса баярча, жуц1ун кумаг бувара,
  Ливт1унни т1ий баярча, кьулгьу-алх1ам буккира!

  Ят1ул ккурмузул ахъру, даххана хъюртул мурхьру,
  Дяркъу щинал щаращив кьабивтсса мяйжанссарвав?

  Лахъину дурсса ссавур ят1ул мусилли чайхха,
  Тти жугу дан багьунни, ссайн буккайрив ххал буван.

  Аманатри, уссурвал, пашманшиву мадару,
  Шава шаний ивк1уну, х1атталлив гьав хьуманай.

  Аллагьнайн щукру бара, лухччи-ссав дуц1ин уксса,
  Гъужихъал Аьбдурах1ман къуллугъиран уллусса.

  Аллагьнал амру буна, цува дурккусса уна,
  Ссавур дакъул вай махъру циривавли мачари!

  Цибанссарив къак1улну, бан-битан бухлагаврил,
  Къумасса дак1нивату бувккун лавгсса махърури.

  Ц1у дагьандав ц1унт1айндайн, чил ка хьундав
  чачандайн,
  Залимнал зулму ливккун, кьазаф хьундав Сугъурдай.
  Т1илит1и т1аоньдалул , Куссурхъи ц1уц1аврил
  Лияндав, лирну гьандав: лирди миннал дуниял.

  Параннугу дагьаннав Патааьлил ц1у къатрайн,
  Аьзабирай лич1аннав Аьбдулмажид абадлий.

  Миннац1ун бакьуну т1ий, кьарид хьуннав Кьарахъи.
  Ми циняв савав хьуну Сибир хъури Гъумучи.

  Гъагъан бури Гъумучи, гъалбурц1ирал дак1русса,
  Махъун кару дарх1уну, сибирлийн бачин бувну.

  Уссу-ссухълу къабивтун, мизит, ккурч1а кьабивтун,
  Цукуннивав бик1айсса Тумиский губерналий?

  Асилми аьс бувунни, цаппарава ливт1унни,
  Ссук1урай ссук1ул бакъа, х1атталлив кьулгьу бакъа.

  Вай ч1явуми бувгьунни гьуя-гьарай хъиривну,
  Цаппарасса мискинтал тахсир бакъа бувгьунни.

  Бачин буври къучагьтал гъюжу дурк дак1урдищал
  Щурагьату, Хасаврайн, Хасаврая К1апк1айлийн,
  К1апк1айлия Ростоврайн, Ростоврая Харьковлийн,
  Харьковлия Москавлийн, Москавлив х1урх1а хьури.

  Москавлий шагьрулуву мукьва зуруй бавц1уну,
  Интту ппарахут1 бувккун Сибирлив бачин банц1а.

  Чича ина, жул заллу, шаппайн к1ура баяву,
  Гъюжу дурк дак1урдищал гъурватирай къалич1ан.

  Аьжаившиву дара Бах1ик1уллал Х1ажинай ,
  Тамашагу бувара Ккул-Хъусрал бурттигьалтрай,
  Миннаяргу ах1макьсса миннац1ун бавкьуминнай,
  Бунт дуван бак1райн лавсун, вай халкь бири-бат бувсса.
  Утти бири-бат хьунни Дагъусттан мюрщи щархъу,
  Шимал ухссавнил чулийн машиналий бивчунни.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БикаЗарегистрирован: 29.01.2007
Сообщения: 363

СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

  Х1УЛЛАЛ-Х1АЖИХЪАЛ МАХ1АММАДА
  (1826-1896)
  Увссар 1826 шинал Гъумук
  Ч1ивину унува чагуртну лавгун, хьуну ур ц1адурксса заргал.
  Цала хамавну накьичирттай дурсса Мах1ммадал арцу-мусил давурттив, басласавурттах бурувгун, цимилагу ларсун дур выставкардай ккаккан дан.
  Мах1аммада ивк1ун ур дунияллия хавар бусса: кказитру, журналлу буч1ан байсса, оьрус, парс ва турк маз к1улсса, ч1явуну лич1и-лич1исса билаятирттайн лагайсса инсан.
  Га шава Гъумук усса ч1умал, ваца клубравун кунма, ганач1ан дуссухун бат1айсса бивк1ун бур назмурду ляхъан дайсса, миннух шавкь дусса инсантал.
  Цала заргалнал сянатрал бувсса кунма, Мах1аммадал махъ бур аьщуйн щусса, итталу дац1ансса сурат дуллалисса.

  КЬЯНКЬА ХЬУНУ БУРИ
  Кьянкьа хьуну бури паммалул шану
  Ссуттил хьхьу жагьилнан, няк1 бурк1нанияр.
  Хилч1а хьуну дури дарайлул виргьан
  Зювил хьхьу х1ухчавран т1авт1 варсинияр.

  МАШИНАЛУЛ ХХУЛЛИЙ
  Машиналул ххуллий арцу лякъирчан,
  Арцул камал данна, душ, лалу дах1ин.
  Таркирал зуманиц1 муси лякъирча,
  Мусил щин дукканна вил камалданийх.

  ЧУГУР
  Х1авину к1юлассияв, ч1ап1ину щюллиссияв,
  На булбуллал майданъяв, т1авусрал ликказанъяв,
  Нагъмардахгу вич1илий, хъюлчай т1ий бик1айссияв;
  Лавмарт инсаннал оьрч1ал на рирщуну щяв бувтра.
  Зун ч1алач1исса куццуй, ц1увц1уну к1юла бувра,
  Синттая малх1ам бувну, на цач1ун лач1ун бувра.
  Чаннанния маз бувну, арх1ал гъалгъат1и бувра.
  Бак1райн бувксса кьазарайн на даим щукру бара,
  Мажлисрал агьулданул ялтту чулух бик1ара.

  ДАК1
  Машина бухханссар, ттул дак1 къадуххай,
  Магъирибул ва Машрикь ккуччу бай дак1нил.
  Ца-ца ч1умал ттул дак1 лагай ххуллурдайх,
  Гьарца тужжарная харж ласай дак1нил.
  Ца-ца ч1умал дак1нил мукун угь учай,
  Чаннасса кьинирду ц1ан дуван кунна.
  Ч1уннугу дуч1айхха дак1нил парх т1исса,
  Оьрч1къакъунттул ялув къиргъулулнияр.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов :: Лакку КIурхру :: -> Ниттил Маз Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти: